İş kazası ve meslek hastalığı…


T.C. SOSYAL GÜVENLiK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10 Nisan 2012
Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00 / X–1093–25-379

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10 Nisan 2012
Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X–1093–25-379
Konu : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun
Elektronik Ortamda Kuruma gönderilmesi

G E N E L G E
2012/13
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13
üncü maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14 üncü maddesinde ise
meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş, iş
kazası ve meslek hastalığının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 35 ve 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.
Buna göre, Yönetmelik eki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun (Ek-7),
elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar
programı  28/02/2012 tarihinde işletime açılmıştır.
İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası  ve  Meslek
Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden,  “E-SGK”/ “Diğer Uygulamalar”/
“Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı
altındaki “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşılabilecektir.
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet
akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar ile  Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı
sayılanların  işyeri sicil numarası olmaması nedeniyle elektronik ortamda yapılamayan
bildirimler ile  elektronik alt yapının olmadığı yerlerde meydana gelen vakalara ilişkin
bildirimler kağıt ortamında yapılabilecektir.
Kağıt ortamında alınan bildirimlerin yeni  SGK İntra sayfasında
Uygulamalar/Emeklilik Hizmetleri/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından
giriş yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir. Aynı bilgilerin eski SGK İntra sayfasından ise
Uygulamalar/SPAS/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından giriş yapılarak
Kurum kayıtlarına işlenmesi  mümkün olabilecektir.
Yukarıda açıklandığı şekilde elektronik ortamda işverenler tarafından Kuruma intikal
ettirilen iş kazası ve meslek hastalığı formları  sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri bünyesinde yer alan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personellerimizce
yetki almak suretiyle MEYES şifreleri ile  yukarıda açıklanan adreslerden giriş yapılmak
suretiyle görüntülenebilecektir.
Söz konusu formun doldurulması ve elektronik ortamda hangi adreslerden ulaşılacağı
ile ilgili bilgiler Genelge ekinde yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.Adres :  Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara         Ayrıntılı bilgi için irtibat : Osman YÜCE Daire Başkanı
Telefon :   (0 312)  458 70 00                                       Elektronik Ağ :www       : http://www.sgk.gov.tr
Faks :   (0 312)  435 72 36                                       e-posta         :sigortakisavadeli@sgk.gov.tr
2 / 2
Sosyal güvenlik  il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerimizce işverenler,
sigortalılar, meslek kuruluşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli
girişimlerde bulunularak konu hakkında  yeterli bilgilendirmenin yapılması, anılan formların
doğru ve zamanında Kuruma ulaştırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Fatih ACAR
Kurum Başkanı
Ek-1 Kullanım Kılavuzu
…/…/2012         Yet. Mem.        : M.POLAT
…/…/2012         Şube Müdürü V. : E.BAŞBOZKURT
…/…/2012        Dai.Bşk. : O.YÜCE
…/…/2012        Gen.Müd. : C.CEYLAN
…/…/2012         Kur. Bşk. Yrd.             : M.KURUCA
DAĞITIM:
Gereği   :                                                                     Bilgi       :
Merkez ve Taşra Teşkilatına                                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına       SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
1
1. Gg KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BGLDGRGM FORMU UYGULAMASINA GGRGg
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İşlemlerine giriş yapmak için www.sgk.gov.tr adresinden ESGK başlığında “Diğer Uygulamalar” seçeneği seçilir. Gelen ekrandan  “Çalışılmadığına Dair Bildirim
Girişi” linki ile ana sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız.
2. Gg KAZASI BGLDGRGM FORMU KAYDETME GgLEMLER?
2.1. GG Yeri Bilgileri
İş Kazası Bildirim Girişi linki tıklandığı zaman ilk önce işyeri ve bildirimi yapan kişinin bilgilerinin girildiği
ekran gelir.  Sistem giriş sayfasındaki kullanıcı kodu bilgisini kullanarak sistemde işyerine ait bulduğu tüm
bilgileri ekrana yansıtır
Kullanıcı, İş yeri bilgilerini doğru bir şekilde girdikten sonra  “Devam Et”  butonu yardımıyla, İş Kazası ile
ilgili genel bilgilerin girildiği bir diğer sayfaya yönlendirilir.
2.2. Kaza Arama Ekranı
Kaza Arama Ekranı, girilen kriterlerde sisteme daha önce aynı kazanın kaydedilip edilmediğine dair bilgi
verir. Kaza il, ilçe ve tarih bilgileri girilerek  “Detay Getir” butonu tıklanarak bu kazaya detaylı bilgiler
listelenir.
Girilen kriterlere göre daha önce sisteme benzer bir kazanın kaydedildiğini gösterir.  Burada gelen liste
incelenmeli ve kaydetmek istenilen iş kazasının adres ve saat bilgisi, listede gelenlerden herhangi birisi ile
uyumlu ise o seçilir.  Eğer listede istenen adres ve saat bilgisi bulunamazsa  “Kaza Saati ve Adres
Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir. Eğer bu kazayı ilk defa siz kaydediyorsanız liste boş
gelecektir.  Bu durumda yine “Kaza Saati ve Adres Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir.
Eğer listeden mevcut bir kayıt seçilirse kullanıcı kaza bilgilerinin detaylı girildiği   “Kaza Bilgileri”
sayfasına değil “Sigortalı Arama” sayfasına yönlendirilir.
Kaza Saati ve adresi tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra  kullanıcı  “Devam Et” butonu ile  “Kaza
Bilgileri” sayfasına yönlendirilir.
2.3. Kaza Bilgileri
Kaza Bilgileri Ekranı kazaya ait ayrıntılı bilgilere dair bilgi verir. (Şekil 9.)
Kazaya Sebep Olan Olay: İşleri normal gidişinden saptıran ve kazaya giden en son eylemdir.  Bu, sıra
dışı olayın tanımlanmasıdır, bir başka deyişle, işin normal gelişiminde olan sapmadır. Sapma, kazayı
tetikleyen olaydır. Zincirleme bir olay dizisi varsa, yaralanma temasına en yakın olanı seçilmelidir.
Kazaya Sebep Olan Araç / Gereç:  Kazaya Sebep Olan Olay ile ilişkili veya ona bağlı başlıca
materyaldir. Kazaya neden olan birden çok materyal var ise, yaralanmaya en yakın olanı seçilmelidir.
GG Kazasının GerçekleGtiği Yer/ Bölüm: Kazanın gerçekleştiği yeri belirtir. SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
2
Kazanın OluG gekli ve Sebebi:  Kazanın oluş şekli ve sebebi ile ilgili daha detaylı bilginin verilmesi için
ayrılmış bir alandır.
Kazaya Uğrayan KiGi Sayısı:  Bildirimin yapıldığı iş yerinde toplamda kaç kişinin kazaya karıştığı bilgisini
verir.
Kazayı Gören: İş kazasını gören ve şahitlik edebilecek kimsenin olup olmadığı bilgisini verir. Var ve Yok
olmak üzere iki seçenekten oluşur. Var seçilir ise kazayı gören şahit veya şahitlerin bilgileri girilmek üzere
yeni bir ekran açılır.
Kaza Bilgileri Ekranı’ nda yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak uygun girişler yapılmadır. Kazayı gören
bir tane şahit varsa bilgileri girilir, eğer kazayı gören birden fazla şahit varsa “Şahit Ekle” butonu ile yeni
bir ekran açılması sağlanır.
Kaza Bilgileri ile ilgili tüm girişler doğru bir şekilde yapıldıktan sonra “Devam Et” butonu ile  kullanıcı İş
Kazası geçiren ve bildirimi yapılacak olan sigortalının sorgulandığı bir diğer sayfaya yönlendirilir.
2.4. Sigortalı Sorgulama
Sigortalının TC Kimlik numarası kullanılarak ve  “Sigortalı Getir” butonuna tıklanarak sigortalıya ait
sistemde kayıtlı bilgilerin gelmesi sağlanır.  Eğer,  sorgulanan sigortalı o iş kazası için daha önce sisteme
kaydedilmiş ise sistem sizi uyararak sadece  güncelleme yapmanıza izin verir.  Yine o işyerinde
çalışmayan bir sigortalı için bildirim yapamazsınız
2.5. Sigortalı Bilgileri
Sigortalı Bilgilerinin girildiği bu ekranda bazı bilgiler sistemden okunarak ekrana yansıtılır, diğer girişler ise
bildirimi hazırlayan kişi tarafından doldurulur.
Sigortalının kişisel bilgileri ile beraber kaza ile ilişkili bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bildirimi
hazırlayan kişi için kritik olduğu düşünülen alanların açıklaması aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Esas GGi / Mesleği:    Kazalının eğitim-öğretim mezuniyetine göre sahip olduğu meslektir.
Görevi: Kazalının o işyerindeki çalıştığı resmi pozisyondur. Örneğin; tekniker olarak eğitim almış nitelikli
bir personel, görev itibariyle yönetici olarak çalışıyor olabilir.
Prim Ödeme Hali: Kazalının işvereni tarafından primlerinin yatırılmaya devam edip etmediği bilgisini
verir. “Sona Erdi” ve “Sona Ermedi” olarak iki seçenekten oluşur. “Sona Erdi” seçeneği seçilirse ne zaman
sona erdiğine dair tarih bilgisi girilmelidir.
Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet:  Kaza anında kazalı tarafından yapılmakta olan temel
iş türünü tanımlar. Kaza anında kazalının yaptığı meslek olmadığı gibi, özel aktivitesi de değildir. Kaza ile
sonuçlanan zaman sırasında  kazalı tarafından yapılmakta olan iş veya görev türünün genel ifadelerle
tanımlanmasıdır.
Kazadan Az Önceki Zamanda  Kazalının Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet: Kazalının kaza anında
yapmakta olduğu özel aktivitesidir. Sadece kısa bir dönemi kapsar.
Özel Faaliyet Sırasında Kullanılan Araç / Gereç: Kazadan hemen önce kazalının özel aktivitesi ile ilgili
olan başlıca materyal. Bu materyal kazadan sorumlu olabilir veya olmayabilir. Önemli olan özel aktivitesi SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
3
sırasında kullanıyor olmasıdır. Birden fazla ilişkili materyal var ise kaza veya yaralanma ile en çok ilgili
olanı seçilmelidir.
Yaralanmaya Neden Olan Olay: Yaralanmanın ortamı olarak da adlandırılır. Bu terim,  kazalının
yaralanmasına neden olan materyal tarafından nasıl incitildiğinin (fiziki ve zihni travma)   bilgisini verir.
Birden çok yaralanma teması veya ortamı varsa, en ciddi yaralanmaya neden olan seçilmelidir.
Yaralanmaya Neden Olan Araç / Gereç: Yaralanmaya sebep olan hareketi, hareket esnasında
kullanılan materyali veya ortamı gösterir. Yaralanmaya sebep olan birden fazla materyal varsa en ciddi
yaralanmaya sebep olanı seçilmelidir.
Yaranın Türü: Kazalı için fiziki sonuçları, örneğin kemik kırılma, burkulma vb.  gösterir. Kazada birden
fazla yaralanma vakası varsa, yaralanmalardan birisi diğerlerinden açıkça daha ciddi ise bu durumda bu
kaza daha ciddi yaralanmalara karşılık gelen grup içinde sınıflandırılmalıdır. Kazalının iki veya daha çok
yaralanması varsa ve bunlardan biri diğer(ler)inden daha ciddidir şeklinde tanımlanamıyorsa sadece bu
durumda 120 kodu ile tanımlanan “çeşitli yaralanmalar” seçilmelidir.
Yaranın Vücuttaki Yeri: Bu değişken yaranın vücuttaki yerini tanımlar. Vücutta birden fazla yaralanma
yeri varsa en çok etkilenen parçası seçilmelidir.  Örneğin; bir organın kesilmesi kemik  kırığından, kemik
kırığı ise yaradan daha önemlidir. Diğer durumlarda, örneğin kırık el ve ayal gibi vücudun birden fazla
kısmında olan yaralanmalarda 70 kodu ile tanımlanan “Tüm beden ve çeşitli bölgeler; belirlenmemiş
alanlar” seçeneği işaretlenmelidir.
ÇalıGılan Ortam: Kazalının kaza sırasında sürekli veya ara sıra işgal ettiği yerin/ mevkiin durumunu
belirler. İşin sürekli olup olmadığı dikkate alınmaz.
ÇalıGılan Çevre: Kazadan hemen önce kazalının çalışmakta olduğu veya bulunduğu işyeri türü, çalışma
alanı veya yeridir.
Kaza Gününde GGbaGı Saati: Kazalının kaza günü vardiya başlangıç saatini gösterir.
Kazadan Sonra Sigortalı Ne Yaptı? : Kazalının kazadan sonra çalışmaya devam edip etmediği bilgisini
verir. “Çalışmayı Bir Süre Sonra Bıraktı” seçeneği seçilirse, çalışmayı bıraktığı saat ve tarih bilgisi
girilmelidir.
Kazanın GerçekleGtiği Yer:  Kazanın işyerinde mi yoksa işyeri dışında mı gerçekleştiği bilgisini verir.
Seçilen kritere göre “Kazanın Gerçekleştiği Ortam”  bilgisi de girilir.
Kaza Sonucu GG Göremezliği:  Kazalının iş göremezlik durumunu niteler. Var, yok ve derhal ölüm
şeklinde 3 seçenekten oluşur. Var seçeneği seçilirse, iş göremezliğin sonucu ve iş göremezliğinden
dolayı iş günü kaybı alanı girilmelidir.
Tıbbi Müdahale Yapıldı mı? : Kazalıya tıbbi müdahale yapılıp yapılmadığı bilgisini verir. Tıbbi müdahale
Yapılmadı, Derhal Yapıldı ve Daha Sonra Yapıldı olmak üzere 3 seçenekten oluşur.  Derhal Yapıldı
seçilirse Tıbbı Müdahaleyi kimin yaptığı bilgisi girilmelidir.  Daha sonra yapılmış ise tıbbi müdahalenin
yapıldığı yer, yapan kişi ve yapıldığı tarih vs gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda son sayfa olan Sigortalı Bilgileri de girildikten sonra,  “Bildirimi
Kaydet” butonu ile sisteme kaydetme işlemi tamamlanmış olur. Girilen bildirimi görüntülemek için  “İş
Kazası Bildirim Görüntüle” linki kullanılabilir.SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
4
3. Gg KAZASI BGLDGRGM FORMU GÖRÜNTÜLEME GgLEMLER?
İş Kazası bildirimi kaydedilen formların görüntüleme işlemi bu menüden yapılır.“İş Kazası Bildirim
Görüntüleme” linki tıklandığı zaman, ekrana bildirimini görüntülemek istediğiniz kazalının TC Kimlik
numarasını girerek sorgulayabilirsiniz.“Sigortalı Getir” butonu ile girilen kazalıya ait girilen tüm bildirimler
görüntülenir. Kazaya ait  ayırt edici bilgilerin görüntülendiği bu sayfada, detaylı bir şekilde incelemek
istenilen bildirimler için sağdaki “Görüntüle” imgesine tıklanması gerekmektedir. Linkler tıklanarak
istenilen bilginin görüntülenmesi mümkündür.
4. MESLEK HASTALIĞI BGLDGRGM KAYDETME GgLEMLER?
4.1. GG yeri Bilgileri
“Meslek Hastalığı Bildirim Girişi” linki tıklanarak ilk önce İş Yeri Bilgilerinin girildiği ekran gelir. Meslek
Hastalığı Bildirim Girişi linkine tıklanınca ilk olarak ekrana İşyeri Bilgilerinin girildiği ekran gelir.
4.2. Sigortalı Sorgulama
Sigortalının TC Kimlik numarası girilerek ve sigortalılık tipi seçilip,  “Sigortalı Getir” butonuna tıklanarak
sigortalıya ait sistemde kayıtlı bilgilerin gelmesi sağlanır.  Eğer,  sorgulanan sigortalı o işyerinde çalışıyor
görünmüyorsa sistem uyarı verecektir. Sigortalı Sorgulama neticesinde kullanıcı bir sonraki sayfa olan
“Sigortalı Bilgileri” sayfasına yönlendirilir.
4.3. Sigortalı Bilgileri
Sigortalı Bilgileri doldurulurken kullanıcı için kritik olabilecek açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
Esas GGi / Mesleği:    Kazalının eğitim-öğretim mezuniyetine göre sahip olduğu meslektir.
Görevi: Kazalının o işyerindeki çalıştığı resmi pozisyondur. Örneğin; tekniker olarak eğitim almış nitelikli
bir personel, görev itibariyle yönetici olarak çalışıyor olabilir.
Prim Ödeme Hali: Kazalının işvereni tarafından primlerinin yatırılmaya devam edip etmediği bilgisini
verir. “Sona Erdi” ve “Sona Ermedi” olarak iki seçenekten oluşur. “Sona Erdi” seçeneği seçilirse ne zaman
sona erdiğine dair tarih bilgisi girilmelidir.
Meslek Hastalığı Tanı Tarihi:    Meslek Hastalığına ait hastane tarafından belirlenen tanı tarihidir.
Sigortalıya ait hastalık raporu yardımıyla bu bilgi edinilebilir.
Meslek Hastalığının Saptanma gekli:  Meslek Hastalığının tanısının nasıl konulduğu veya belirlendiği
bilgisini verir.
Meslek Hastalığı Tanısı:  Sigortalıya ait hastalık raporu aracılığı ile bu bilgi edinilebilir.
Meslek Hastalığına Neden Olan Etken: Meslek hastalığına sebep olan birbirinden farklı faktörler vardır.
Bunlar fiziksel, biyolojik, kimyasal vs şeklinde listelenmiştir. Liste ve alt listeler yardımıyla hastalık etkeni
seçilmelidir. Bazı etkenlerin sadece 2. Alt kodu var iken bazılarının 2. Ve 3. Alt kodları mevcuttur.
Meslek Hastalığına Maruz Kalma Süresi: Sigortalının, Meslek Hastalığına ne kadar zamandır maruz
kaldığını Yıl ve Ay bilgisi tutan alandır. SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
5
GG Göremezlik Durumu: Meslek Hastalığı neticesinde sigortalının iş göremezliğinin durumunu gösterir.
Geçici veya Kalıcı İş göremezlik seçeneklerinden birisi seçildiği zaman bu iş göremezliğin seviyesini tespit
etmek amacıyla yeni bir liste açılır.
Açıklamalar dikkate alınarak girilen bilgiler  “Bildirimi Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilmiş olur.
5. MESLEK HASTALIGI BILDGRGM GÖRÜNTÜLEME GgLEMLER?
“Meslek Hastalığı Bildirim Görüntüle” linkine tıklanarak gelen ekrandan bildirimi görüntülenmek istenilen
sigortalının TC Kimlik numarası ile sorgulama işlemi yapılır. “Sigortalı Getir” butonuna tıklanarak Sigortalı
Bilgileri Ekranına geçiş sağlanır.
6.1. Sigortalı Bildirim Listesi
Sigortalı Sorgulama sayfası ile girilen TC Kimlik numarası sistemden kişinin meslek hastalığı
bildirimlerinin listesini getirir. Gelen listede meslek hastalığı için ayırt edici özellik taşıyan bilgiler
görüntülenmiştir. Bildirim ile ilgili detaylı bilgilerin görüntülenmesi sağdaki “Görüntüle” butonu ile sağlanır.
“Görüntüle” butonu yardımıyla kullanıcı, bildirimlerin kategoriler halinde başlıklandırıldığı yeni bir sayfaya
yönlendirilir.
6. GLETGgGM
İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu İşlemleri ile ilgili herhangi bir soru veya sorun için
ekurum@sgk.gov.tr adresinden ve 0312 595 8770 / 8461 veya IP için 10628461 nolu telefonlardan
iletişime geçebilirsiniz.

14.535 thoughts on “İş kazası ve meslek hastalığı…

  1. wh0cd185075 [url=http://lisinoprilonline.doctor/]lisinopril 20 mg[/url] [url=http://buyestrace.doctor/]buy estrace cream online[/url] [url=http://buytricor.doctor/]tricor weight loss[/url] [url=http://buypaxil.doctor/]buy paxil[/url] [url=http://buyantabuse.doctor/]anti buse pills[/url] [url=http://cheaplasix.doctor/]buy lasix without a prescription[/url] [url=http://ordercialis.doctor/]cialis[/url]