Hizmetlerimiz

Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek,

İşletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili konularda müşavirlik yapmak,

Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, yürürlükteki mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,

Hazırlanmış olan mali tablolarla ilgili görüş sunmak,

Yönetim danışmanlığı hizmeti sunmak,

Şirket kuruluşları, birleşmeleri, devirleri, statü değişiklikleri ve benzeri işleri yapmak.

Katma Değer Vergisi çözümleri ve iadelerini yapmak,

Yatırım Teşvik danışmanlığı yapmak,

Uyuşmazlıklarda süreç yönetim hizmetleri sunmak,

Firma muhasebe sorumlularına eğitim hizmeti sunmak,

Finansal yönetim, bütçeleme, Kâr-Zarar analizi yapmak ve sonuç olarak müteşebbislerimize yatırım kararlarında danışmanlık hizmeti sunmak…